ANBI-status

Vanaf 1 januari 2014 zijn de voorwaarden aangepast waaronder een instelling kwalificeert als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Met ingang van deze datum is een ANBI verplicht informatie over haar activiteiten te publiceren via internet. Hier vindt u de vereiste informatie over Stichting Cari. Stichting Cari wordt vanaf 29 maart 2016 aangemerkt als ANBI.

Beleid en bestuurFoto 1

Het bestuur van Stichting Cari stelt het beleid vast en voert dit beleid uit. Het bestuur heeft met algemene stemmen het beleidsplan van Stichting Cari voor 2016 vastgesteld. Het actuele beleidsplan vindt u hier. Het bestuur van Stichting Cari bestaat uit:

Mats Cornelisse    –  voorzitter

Astrid Cornelisse  –  penningmeester

Joran Cornelisse  –  secretaris

Geen van de bestuurders ontvangt enige beloning voor zijn of haar werkzaamheden als bestuurder van Stichting Cari.

Jaarverslag en financiële verantwoording

Binnen zes maanden na afloop van ieder boekjaar stelt Stichting Cari het jaarverslag en de financiële verantwoording beschikbaar op deze website. Het jaarverslag bevat een volledig overzicht van de activiteiten die Stichting Cari heeft uitgeoefend in het desbetreffende boekjaar. De financiële verantwoording bestaat uit de balans en staat van baten en lasten van Stichting Cari, met toelichting. Klik op het jaartal hieronder voor het jaarverslag inclusief financiële verantwoording over het desbetreffende boekjaar.